Adoptie

Door adoptie komt er een wettelijk familieband tot stand tussen het kind en de adoptiefouders. Een verzoek tot adoptie moet worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor heeft u de hulp nodig van een advocaat.

Om een kind uit Nederland of uit het buitenland te adopteren moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

– De adoptie moet in het belang van het kind zijn.

– De biologische ouders zijn niet meer in staat om zorg te dragen voor het kind. De rechter bepaalt of de ouders deze rol nog willen en kunnen vervullen.

– Het kind moet op de dag van adoptie nog minderjarig zijn. Als het kind 12 jaar of ouder is dan moet het zelf geen bezwaar tegen de adoptie hebben.

– De adoptanten mogen niet de grootouders zijn van het kind en moeten ten minste 18 jaar ouder zijn.

Wie komen in aanmerking voor adoptie in Nederland?

– Paren van verschillend geslacht
Een man en een vrouw kunnen samen een kind adopteren als zij voor het verzoek tot adoptie ten minste drie jaar samen hebben geleefd. Ook moeten zij het kind ten minste één jaar samen hebben verzorgd en opgevoed.

– Paren van hetzelfde geslacht
Twee mannen of twee vrouwen kunnen in Nederland een kind adopteren. Hier geldt ook dat de adoptiefouders ten minste drie jaar samen hebben geleefd en het kind ten minste één jaar samen hebben verzorgd. Wanneer het verzoek wordt gedaan door de partner van de biologische ouder en het kind is geboren binnen de relatie (dat kan alleen bij vrouwen van hetzelfde geslacht), dan geldt deze eis niet.

– Getrouwd of niet getrouwd
Of partners getrouwd zijn is niet van belang. Het belangrijkste is dat zij kunnen aantonen dat zij ten minste drie jaar samen hebben geleefd. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat zij op hetzelfde adres hebben geleefd of aan te tonen dat zij een samenlevingscontract hebben opgesteld.


– Eén persoon
Eén persoon kan een kind, dat zijn gewone verblijfplaats in Nederland heeft, adopteren als hij of zij het kind ten minste één jaar heeft verzorgd en opgevoed en ten minste drie jaar met de ouder heeft samengeleefd. In de praktijk zal eenpersoonsadoptie vooral een stiefouder zijn. Dit hoeft echter niet persé het geval te zijn.

– Een man en een vrouw kunnen een kind adopteren uit het buitenland. Als partners van hetzelfde geslacht een kind willen adopteren, dan kan dat alleen op voorwaarden dat het land een kind beschikbaar stelt voor adoptie door partners van hetzelfde geslacht. Als u een kind uit het buitenland wil adopteren zijn er ook een aantal voorwaarden waar u aan moet voldoen.

– U mag niet ouder zijn dan 46 jaar op het moment dat u de aanvraag indient.

– U en uw partner moeten inzage geven in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS).

– Het leeftijdsverschil mag niet meer dan 40 jaar zijn tussen u en het adoptiekind.

De adoptieprocedure voor buitenlandse kinderen kort uitgelegd:

Stap 1 –  Indienen van de aanvraag en toelating tot de procedure

Stap 2 –  Informatiebijeenkomst

Stap 3 –  Voorlichtingsbijeenkomsten

Stap 4 –  Gezinsonderzoek

Stap 5 –  Beginseltoestemming

Bemiddelingsfase

Stap 6 – Volledige of deelbemiddeling

Stap 7 –  Voorstel van een adoptiekind

Stap 8 –  Aankomst van het kind in Nederland

Formaliteiten na aankomst 

Stap 9 – Aanmelden kind bij officiële instanties


Adoptie is vaak een lange maar ook een lastige procedure. Dit heeft vooral te maken met de ingewikkelde voorwaarden voor adoptie.  Onze specialisten die aangesloten zijn bij Enrecht kunnen u daarbij met raad en daad bijstaan. Neem gerust contact op met Enrecht om u in contact te brengen met de juiste specialisten.