Alimentatie berekenen

Alimentatie berekenen

Een moeilijk punt wanneer partners uit elkaar gaan is de alimentatie berekenen. Als er kinderen zijn dient er kinderalimentatie vastgesteld te worden. Partneralimentatie speelt alleen wanneer er sprake is van een huwelijk, in gemeenschap van goederen en onder huwelijkse voorwaarden en bij een geregistreerd partnerschap. De duur van de partneralimentatie is nu nog 12 jaar (met uitzondering van huwelijken die korter dan 5 jaar hebben geduurd en die kinderloos zijn), maar er ligt een wetsvoorstel om dit te verkorten naar 5 jaar.

De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van enerzijds de behoefte en anderzijds de draagkracht. Het laagste bedrag van deze twee dient betaald te worden. Ik zal nu in het kort uitleggen hoe de behoefte en de draagkracht van kinderalimentatie en partneralimentatie wordt berekend. Let wel, dit is een globale berekening. Er zijn altijd uitzonderingen die de berekening anders kunnen maken.

Behoefte kinderalimentatie (berekenen):

De behoefte wordt berekend aan de hand van het netto gezinsinkomen voordat partijen uit elkaar gingen. Vervolgens kun je aan de hand van de leeftijd en het aantal kinderen in de NIBUD-tabellen het eigen aandeel in de kosten kinderen aflezen wat de behoefte is. Ten slotte dient het kind gebonden budget dat wordt ontvangen door de ouder waar het kind of de kinderen het hoofdverblijf hebben in mindering te worden gebracht op de behoefte.

Behoefte partneralimentatie (berekenen):

Ook voor de behoefte van de partneralimentatie dient het netto gezinsinkomen voordat partijen uit elkaar gingen te worden berekend. 60% van dit netto gezinsinkomen is de behoefte. Dit is de meest gangbare methode, ook wel Hof-formule genoemd, maar er zijn ook andere methodes om de behoefte te berekenen.

Draagkracht kinderalimentatie (berekenen):

Eerst dient het netto inkomen berekend te worden. Dit netto bedrag ligt hoger dan vaak op de salaris- of uitkeringsspecificaties staat aangegeven, aangezien het bedrag vermeerderd dient te worden met vakantiegeld en eventuele 13de maand, eindejaarsuitkeringen en bonussen. Vervolgens gaat er een bedrag van 30% van het netto inkomen af voor de woonlasten en nog € 800,- of € 850,- (afhankelijk van het inkomen) voor kosten levensonderhoud. Van het bedrag dat overblijft is 70% bestemd voor kinderalimentatie ofwel de draagkracht. Eventueel kan er, indien er sprake is van een omgangsregeling, een zorgkorting van de draagkracht afgaan die varieert van 15% tot 35% van de behoefte. De zorgkorting wordt alleen toegepast als de draagkracht van beide ouders bij elkaar meer is dan de behoefte van het kind. Bij een alimentatiebedrag van € 139,- per maand of meer, dient het bedrag verhoogd te worden met het fiscaal voordeel.

Draagkracht partneralimentatie (berekenen):

Ook hier dient eerst het netto inkomen berekend te worden. Daarop dienen de volgende lasten in mindering te worden gebracht: daadwerkelijke woonlasten, daadwerkelijke zorglasten, bijstandsnorm voor kosten levensonderhoud, eventuele schulden waarop afgelost wordt en eventuele kinderalimentatie (kinderalimentatie gaat voor partneralimentatie) en eventuele andere lasten. Van het bedrag dat overblijft is 60% bestemd voor partneralimentatie ofwel vormt dit bedrag de draagkracht voor de partneralimentatie. Aangezien degene die partneralimentatie ontvangt hierover nog belasting en Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet dient te betalen en degene die partneralimentatie betaalt een fiscaal voordeel geniet, dient het bedrag voor partneralimentatie nog wel gebruteerd te worden.

Het is verstandig om gedegen juridisch advies in te winnen over de berekening van de alimentatie. De hoogte van de alimentatie heeft vergaande consequenties voor de toekomst. De alimentatie dient derhalve correct berekend te worden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot één van onze advocaten die u graag bijstaan.