arbeidsrechtArbeidsrecht

Veel mensen komen vroeg of laat in aanraking met het arbeidsrecht. Dat kan in de hoedanigheid van werknemer, maar ook als werkgever. Vaak wordt een advocaat pas geraadpleegd als er sprake is van een arbeidsconflict waarbij het ontslag van de werknemer is aangezegd.

Een advocaat kan echter ook voor andere arbeidsrechtelijke aspecten benaderd worden, te denken valt aan het opstellen of het controleren van arbeidsovereenkomsten of om werkgevers en werknemers te informeren over hun rechten en plichten in geval van ziekte van een werknemer. Ook voor vragen over cao-recht en reorganisaties kunt u bij onze specialisten terecht.

Daarnaast kunnen onze advocaten u ook van advies voorzien ten aanzien van verschillende uitkeringen, zoals een WW-uitkering, ZW-uitkering en een WIA-uitkering.

Experts Nederlands Recht, ook wel genoemd “Enrecht”, staat voor duidelijke en onafhankelijke informatieverstrekking aan consumenten en ondernemingen op het gebied van Nederlands recht. Via Enrecht komen zij bij een gespecialiseerd en lokaal gevestigd advocatenkantoor.

Samen met de aangesloten kantoren zetten wij een kwalitatief hogere standaard van dienstverlening neer. Heeft u een juridische uitdaging en wilt u snel richting de oplossing? Of wilt u vrijblijvend informeren welke juridische mogelijkheden u heeft? Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag!

Waarom Enrecht.nl?

♦ De beste advocaten

♦ Landelijke dekking

♦ Gratis eerste gesprek

♦ Arbeidsrecht experts

Ontslag

Ontslag is een omvangrijk onderdeel van het arbeidsrecht. Wanneer iemand geconfronteerd wordt met een ontslag zijn er diverse onderdelen waar naar gekeken moet worden. Te denken valt aan de opzegtermijn, eventuele ontslagvergoeding en opzegverboden. Ook dient gekeken te worden naar de verschillende mogelijkheden om iemand te ontslaan, zoals ontbinding van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, opzeggen van een bepaalde tijd contract, ontslag op staande voet, ontslagvergunning van het UWV of via de kantonrechter.

Het is belangrijk dat de rechten en plichten van de werknemer, maar ook van de werkgever goed in acht worden genomen. Onze advocaten kunnen u daarbij adviseren en waar nodig u bijstaan.

Arbeidsongeschiktheid

Iedereen kan ziek worden. Het is dan niet meer mogelijk om (gedeeltelijk) te werken. Wanneer er sprake is van ziekte dan hebben zowel de werknemer als de werkgever verplichtingen jegens elkaar. Zo dient de werknemer naar afspraken van de arbo arts te gaan en te voldoen aan diens reïntegratieverplichtingen. Ook de werkgever dient mee te werken aan de reïntegratie van de werknemer.

Indien de werknemer zijn verplichtingen niet nakomt, kan het zijn dat zijn loon wordt opgeschort of zelfs wordt stop gezet. Indien de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt, kan de werkgever geconfronteerd worden met een loon doorbetalingsverplichting nadat de werknemer uit dienst is getreden.

Het is derhalve van belang dat de rechten en plichten van de werknemer en de werkgever duidelijk zijn en dat hier ook op de juiste wijze naar wordt gehandeld. Onze advocaten staan u daar graag in bij.

Arbeidsovereenkomst

Pas wanneer er een geschil bestaat, vaak over ontslag, wordt goed gekeken naar wat er in de arbeidsovereenkomst staat. Dan komen partijen er vaak achter dat er een bepaling is opgenomen die niet opgenomen diende te worden of anders omschreven had moeten worden.

Het is dan ook belangrijk om bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst goed naar de overeenkomst te kijken. Dit vormt namelijk de basis voor de arbeidsrelatie.

Onze advocaten kunnen u daarbij van gedegen advies voorzien, zodat er later geen problemen zullen optreden.

Uitkering

Indien er geen inkomen uit arbeid bestaat, zal het inkomen vaak bestaan uit een uitkering. In Nederland kennen we veel verschillende uitkeringen, zoals de Wet Werk en Bijstand, de Ziektewet, WIA, Wajong, AOW, etc. Bij al deze uitkeringen bestaan er rechten en plichten voor de verschillende uitkeringsinstanties en voor de uitkeringsgerechtigden.

Onze advocaten kunnen u helpen in de wirwar van rechten en plichten over onder andere de hoogte en duur van bepaalde uitkeringen. Ook wanneer u geconfronteerd wordt met een handhavingsanctie is het verstandig contact met ons op te nemen, zodat u voorkomt dat u (een deel van) de uitkering moet terug betalen.

Werkloosheid

Na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, op welke manier dan ook, volgt werkloosheid. Hiervoor kunt u een WW-uitkering bij het UWV aanvragen. Of iemand in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering hangt af van het feit of men voldoet aan de voorwaarden, die vaak te maken hebben met iemands arbeidsverleden. Ook de hoogte van de werkloosheidsuitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden.

Gedurende de periode dat iemand een werkloosheidsuitkering ontvangt, dient hij of zij zich aan bepaalde voorwaarden te houden, zoals de sollicitatieplicht en het tijdig opgeven van wijzigingen in de situatie zoals het vinden van een nieuwe baan. Indien de voorwaarden overschreden worden, kan het UWV een boete opleggen en/of (een deel van) de uitkering inhouden/terugvorderen.

Niet altijd zijn besluiten van het UWV correct en bestaat er de mogelijkheid om van een dergelijk besluit in bezwaar te gaan bij het UWV zelf en eventueel nog in beroep bij de rechtbank.

Onze advocaten kunnen u bijstaan wanneer u het niet eens bent met een besluit van het UWV of anderszins van advies voorzien.

Betaling/ontvangst loon

Voor de werknemer is het belangrijk dat het loon tijdig wordt betaald. Er zijn immers ook andere (privé)lasten die daarmee voldaan moeten worden. Er bestaan dan ook flinke sancties voor de werkgever indien hij niet of niet tijdig het loon uitbetaald.

Vaak ontstaan er discussies tussen de werknemer en de werkgever over de uitbetaling van overuren en vakantiedagen. Ook hierbij kunnen onze advocaten u bijstand in verlenen.

Collectief arbeidsrecht (CAO)

Onderdeel van de arbeidsovereenkomst is vaak een CAO. Of bepalingen uit de CAO voor gaan op bepalingen in de arbeidsovereenkomst is niet eenduidig aan te geven. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het algemeen verbindend verklaard zijn van de CAO. Als dit het geval is, dan gaan de bepalingen in de CAO voor op de bepalingen die in de individuele arbeidsovereenkomst staan genoemd.

Een CAO wordt altijd voor een bepaalde periode algemeen verbindend verklaard. Het is dan aan de werkgeversorganisatie en de vakbonden om een nieuwe overeenstemming te bereiken over een CAO voor de volgende periode. Pas wanneer die overeenstemming is bereikt, kan deze CAO algemeen verbindend worden verklaard en geldt die dan ook weer voor alle werknemers die werkzaam zijn in die betreffende branche.

Voor advies of een CAO wel of niet van toepassing is en hoe die uitgelegd dient te worden, kunt u zich wenden tot onze gespecialiseerde advocaten.

Sociaal zekerheidsrecht

Indien er geen inkomen uit arbeid bestaat, zal het inkomen vaak bestaan uit een uitkering. In Nederland kennen we veel verschillende uitkeringen, zoals de Wet Werk en Bijstand, de Ziektewet, WIA, Wajong, AOW, etc. Bij al deze uitkeringen bestaan er rechten en plichten voor de verschillende uitkeringsinstanties en voor de uitkeringsgerechtigden.

Onze advocaten kunnen u helpen in de wirwar van rechten en plichten over onder andere de hoogte en duur van bepaalde uitkeringen. Ook wanneer u geconfronteerd wordt met een handhavingsanctie is het verstandig contact met ons op te nemen, zodat u voorkomt dat u (een deel van) de uitkering moet terug betalen.

Recente informatie over onderwerpen gerelateerd aan arbeidsrecht vind u hier:

Concurrentiebeding na ontslag

Mag u worden ontslagen als u ziek of arbeidsongeschikt bent? Ontslag tijdens ziekte

Ontslag wegens economische redenen

Een ontslag op staande voet heeft grote gevolgen voor de werknemer.

Wanneer de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer wordt beëindigd, kan er een ontslagvergoeding bepaald worden.

De werkgever en de werknemer kunnen in de vaststellingsovereenkomst alle afspraken vastleggen die zij nodig achten

Hoofdkantoor Enrecht
Gorterplaats 13 D
6531 HZ Nijmegen
info@enrecht.nl
KvK: 61996769

Stel uw vraag aan onze specialisten!