consumentenrechtConsumentenrecht

Consumenten worden gezien als de zwakkere partij, zodat zij extra bescherming genieten die uit de wet voortvloeit. Zo geldt er ten aanzien van consumenten in veel gevallen een andere verjaringstermijn, wordt de bewijslast bij een gebrekkig product omgekeerd en heeft de consument recht op garantie.

Het consumentenrecht is zeer ruim. Daaronder vallen letselschadezaken, zaken die voortvloeien uit onrechtmatige daad, consumentenkopen, verzekeringszaken en klachtzaken.

Onze advocaten met elk zijn eigen specialisme staan u graag bij om u van deskundig advies te voorzien.

Experts Nederlands Recht, ook wel genoemd “Enrecht”, staat voor duidelijke en onafhankelijke informatieverstrekking aan consumenten en ondernemingen op het gebied van Nederlands recht. Via Enrecht komen zij bij een gespecialiseerd en lokaal gevestigd advocatenkantoor.

Samen met de aangesloten kantoren zetten wij een kwalitatief hogere standaard van dienstverlening neer. Heeft u een juridische uitdaging en wilt u snel richting de oplossing? Of wilt u vrijblijvend informeren welke juridische mogelijkheden u heeft? Neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag!

Waarom Enrecht.nl?

♦ De beste advocaten

♦ Landelijke dekking

♦ Gratis eerste gesprek

♦ Consumentenrecht experts

advocaat kosteloos gesprek

Conflictbemiddeling

Een ander woord voor conflictbemiddeling is mediation. Mediation wordt steeds vaker in steeds meer rechtsgebieden toegepast. Het is natuurlijk het beste als partijen er samen uitkomen, zonder dat een rechter de knoop moet doorhakken. Indien de rechter een beslissing moet nemen, is dat vaak ten gunste van één partij en de andere partij verliest. Bij mediation heb je twee winnaars, aangezien daar afspraken gemaakt worden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Hiervoor moeten partijen wel “on speaking terms” zijn.

Veel van onze advocaten zijn tevens mediator en kunnen u hierbij bijstaan.

Consumentenklachten

Voor klachten kunt u vaak ook naar de Geschillencommissie. Dit is een instantie die uw klacht onderzoekt en daarover een uitspraak doet. De commissie bestaat uit een voorzitter die ervaring heeft met rechtspraak en twee commissieleden waarvan één is voorgedragen door de brancheorganisatie en één is voorgedragen door de consumentenorganisatie. Als de klacht gaat over een betaling van een geldbedrag, dan verzoekt de Geschillencommissie het bedrag waarover discussie bestaat op een rekening van de Geschillencommissie te storten en zal de commissie bij de uitspraak bepalen aan wie het geldbedrag toekomt. Beide partijen moeten zich aan de uitspraak van de geschillencommissie houden en tegen de uitspraak van de geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

Niet alle klachten kunnen bij de Geschillencommissie voorgelegd worden. Dit kan alleen wanneer het bedrijf waartegen een klacht wordt ingediend is aangesloten bij de Geschillencommissie.

U kunt zelf een klacht indienen via de website van de Geschillencommissie, maar onze specialisten kunnen u hierbij van advies voorzien en waar nodig u zelfs bijstaan. Ook als u geconfronteerd wordt met een klacht die is ingediend bij de Geschillencommissie, kunt u zich laten bijstaan door één van onze gespecialiseerde advocaten.

Tuchtzaken

Bij tuchtzaken denkt men vooral aan beroepsbeoefenaars als notarissen, artsen en advocaten. Deze beroepsbeoefenaars moeten hun gedrag verantwoorden bij een tuchtraad wanneer een patiënt of cliënt een klacht indient.

Maar ook sporters kunnen een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd krijgen door de desbetreffende sportbond.

Tuchtrechtelijke maatregelen kunnen vergaande consequenties hebben, zoals een (tijdelijke) schorsing. Bij tuchtzaken is het niet mogelijk om een schadevergoeding te eisen, hiervoor moet men een civiele procedure bij de “gewone” rechter aanhangig maken. De gevolgen hebben enkel effect op het beoefenen van een beroep of sport.

Onze specialisten kunnen de  personen bijstaan bij het indienen van de klacht, maar onze specialisten kunnen ook de personen bijstaan die geconfronteerd worden met een tuchtzaak en zich daar moeten verdedigen.

Letselschade/onrechtmatige daad

Indien er letsel bestaat na een ongeval, kan dit schade tot gevolg hebben. Het kan daarbij gaan om ziektekosten die niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed worden, of om kosten ten gevolge van het ongeval, zoals aangepaste schoenen, rolstoel, aanpassen woning en het niet meer kunnen uitoefenen van een bepaald beroep. Dit heet inkomstenderving en is ook een schadepost. Ook eventuele toekomstige schade (die nu nog niet tot uiting komt) kan een schadepost opleveren.

Het is belangrijk om alle schade die het gevolg is van het ongeval mee te nemen en als schadeclaim bij de wederpartij of indien hij verzekerd is bij de verzekeringsmaatschappij neer te leggen. Onze specialisten kunnen u daarbij helpen en u van gedegen advies voorzien.

Incasso

Wanneer u geconfronteerd wordt met een debiteur die niet aan zijn verplichtingen voldoet, is dit zeer vervelend. Het feit dat deze debiteur uw rekening niet betaalt, heeft ook grote gevolgen voor uw liquiditeit. Een advocaat kan uw incasso overnemen. Het voordeel van een advocaat is dat hij de beschikking heeft over drukmiddelen om de debiteur tot betaling te dwingen. Zo kan een advocaat een faillissementsverzoek indienen of een civiele procedure starten. Ook kan een advocaat beslag laten leggen.

Informeer voor de mogelijkheden in uw geval bij één van onze specialisten die u graag bijstaan in dezen.

Vergunningen

In Nederland moet je voor veel zaken een vergunning hebben. Te denken valt aan een vergunning voor het verbouwen of aanbouwen van je woning, het kappen van een boom, het geven van een groot feest/evenement, etc. Voor het verkrijgen van een vergunning moet u zich wenden tot de gemeente. Voor elke vergunning is er een andere procedure van toepassing die doorlopen moet worden voordat de vergunning afgegeven wordt.

Onze specialisten kunnen u vooraf van gedegen advies voorzien zodat u van te voren weet hoe lang de procedure tot het verkrijgen van een vergunning zal duren en zij kunnen u tevens een inschatting geven of de vergunning verleend zal worden en u daarbij bijstaan. Voor het aanvragen van een vergunning moet u namelijk leges betalen aan de gemeente en dat kan in sommige gevallen zeer hoog zijn.

Aansprakelijkheid

Kinderen, dieren, producten, opstallen, zij kunnen allemaal schade veroorzaken aan een ander. Als eigenaar, bezitter en ouder bent u daarvoor verantwoordelijk en kunt u aansprakelijk gesteld worden. Voor veel schade kunt u zich verzekeren, zodat u deze schade niet zelf hoeft te betalen.

Als slachtoffer moet u wel de juiste persoon aansprakelijk stellen en de hoogte van de schade berekenen. De wettelijke basis om iemand aansprakelijk te stellen is onrechtmatige daad. Aan deze rechtsgrond zijn een aantal voorwaarden gesteld die u als slachtoffer en dus als eisende partij moet bewijzen.

Onze specialisten kunnen u van gedegen advies voorzien en waar nodig u zelfs bijstaan.

Consumentenkoop

Wanneer u als consument een product koopt dat niet deugd, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor u als consument. U kunt zich beroepen op non-conformiteit, dit moet u echter wel doen binnen 2 maanden nadat u bekend bent geworden met het gebrek of u kunt zich beroepen op een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De wetsartikelen over non-conformiteit zijn speciaal voor consumentenkoop en geven consumenten extra bescherming.

Wanneer het product een gebrek vertoond, kunt u als consument vervanging of herstel vorderen. Indien dit niet binnen een redelijke termijn gebeurt, dan kunt u als consument de koopovereenkomst ontbinden. Dit betekent dat het product terug gaat naar de winkel/producent en u als consument het geld terug krijgt.

U heeft als consument extra bescherming vanuit de wet, maar u moet wel binnen de juiste termijnen het juiste vorderen. Onze advocaten zijn hierin gespecialiseerd en kunnen u hierbij dan ook goed bijstaan. 

Verzekeringsrecht

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Voor veel “ongelukken” hebben we tegenwoordig verzekeringen, zoals een WA-verzekering, opstalverzekering, inboedelverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering, autoverzekering, etc. Maar als zich dan een ongeluk voordoet, staan de verzekeraars niet te popelen om de schade uit te keren. Verzekeraars beroepen zich dan vaak op een artikel in de polisvoorwaarden die de consument uiteraard nog niet eerder heeft gezien en waar de consument dus ook geen rekening mee heeft gehouden. Dit heeft niet altijd tot gevolg dat de verzekeraar de schade niet hoeft uit te keren. Het geeft echter wel vervelende discussies. Onze specialistische advocaten kunnen u hierbij helpen en waar nodig u bijstaan.

Het verzekeringsrecht omvat niet enkel schadeverzekeringen, maar ook sommenverzekering, zoals lijfrenteverzekeringen. Voorts vallen zorgverzekeringen ook onder het verzekeringsrecht en kunnen onze specialisten u van raad en daad voorzien.

Algemene voorwaarden

Bijna alle overeenkomsten bevatten algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden staan voornamelijk de rechten en plichten omschreven van de partijen bij de overeenkomst. Vrijwel alles kan in de algemene voorwaarden opgenomen worden. Er bestaan echter wel uitzonderingen, de zogenaamde grijze en zwarte lijst. Deze lijsten zijn in de wet vastgelegd.

Daarnaast is in de wet bepaald  hoe algemene voorwaarden aan de andere partij overhandigt moeten worden. Hier zijn namelijk strenge eisen aan verbonden. De wet maakt echter wel een onderscheid tussen consumenten en bedrijven.

Het is aan te raden om u al van advies te laten voorzien bij het opstellen van algemene voorwaarden. Dan loopt u niet het risico om achteraf voor verrassingen te staan. Onze specialisten kunnen u daarbij ondersteunen.

Belastingen

Het belastingrecht is een specialistische afdeling. Indien u het niet eens bent met een besluit van (de inspecteur van) de belastingdienst, dan moet u eerst bezwaar indienen bij de belastingdienst zelf. Indien u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Ook binnen de rechtbank hebben ze daar speciale belastingkamers voor.

Bij belastingzaken moet u vooral denken aan het verkeerd vaststellen van de belasting die u moet betalen, maar het kan ook gaan over huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kindgebonden budget.

Onze gespecialiseerde advocaten staan voor u klaar om u van advies te voorzien en waar nodig u bij te staan.

Hoofdkantoor Enrecht
Gorterplaats 13 D
6531 HZ Nijmegen
info@enrecht.nl
KvK: 61996769

Stel uw vraag aan onze specialisten!