echtscheidingsconvenant

Echtscheidingsconvenant

Wanneer partners uit elkaar gaan kunnen zij de gevolgen van hun echtscheiding in een zogenaamd echtscheidingsconvenant vastleggen. Dit echtscheidingsconvenant geldt alleen tussen de ex-partners. Het heeft geen werking tegenover derden, zoals een bank of de belastingdienst. Dit betekent bijvoorbeeld, indien ex-partners in het echtscheidingsconvenant hebben opgenomen dat één ex-partner de hypotheeklasten gaat betalen, dat de bank bij het niet betalen van deze lasten beide ex-partners kan aanspreken.

Voor wie geldt het echtscheidingsconvenant?

Het echtscheidingsconvenant is vormvrij en geldt niet alleen voor gehuwden. Ook samenwoners die uit elkaar gaan, kunnen een convenant opstellen. Het echtscheidingsconvenant geldt zodra het door beiden is getekend. Voor een aantal afspraken kunnen ex-partners afspreken dat die later pas gelden, bijvoorbeeld op het moment dat de echtscheiding is uitgesproken door de rechter of is ingeschreven bij de gemeente. Ook kunnen ex-partners afspraken maken over de verkoop van de gezamenlijke woning en al afspraken maken over de situatie na de verkoop van de gezamenlijke woning.

In het echtscheidingsconvenant kunnen ex-partners afspraken maken over de gezamenlijke huur- of koopwoning, de inboedel, spaar- en banktegoeden, schulden, pensioenen en alimentatie. Afspraken over de kinderen komen in beginsel in een ouderschapsplan, maar kunnen eventueel ook in een echtscheidingsconvenant opgenomen worden.

Het opstellen van een echtscheidingsconvenant is zoals gezegd vormvrij, maar er zijn wel een aantal aspecten waarbij rekening gehouden dient te worden. Zo kan de belastingdienst bij overbedeling van een ex-partner een aanslag schenkingsbelasting opleggen. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen, zijn partners beide gerechtigd tot 50% van de gemeenschap. Wanneer een ex-partner meer dan 50% van de gemeenschap ontvangt, dan is er sprake van overbedeling. Een voorbeeld is als ex-partners met elkaar afspreken dat één ex-partner de woning met overwaarde gaat overnemen zonder de andere ex-partner de helft van de overwaarde uit te betalen. De belastingdienst kan dit zien als een schenking waar schenkingsbelasting over betaald dient te worden. Dit geldt ook voor het toebedelen van spaartegoeden of inboedel/goederen met aanzienlijke waarde aan één ex-partner. Indien daar echter tegenover staat dat er geen partneralimentatie wordt betaald of er geen pensioenverevening plaatsvindt, dan is dit anders. Hier is dan geen sprake van een overbedeling.

Echtscheidingsconvenant en gezamenlijke koopwoning

Ook bij afspraken over de gezamenlijke koopwoning dient er goed gekeken te worden naar de fiscale gevolgen. Als partners uit elkaar gaan, dan blijven zij niet samen in de woning wonen. Eén partner gaat altijd weg en verblijft elders. Zodra de ex-partner zich uitschrijft bij de gemeente op het woonadres van de gezamenlijke woning, dan heeft hij/zij nog maar een beperkte periode recht op hypotheekrenteaftrek bij de belastingdienst. Daarna vervalt dit recht. Wanneer beide partners voor 50% eigenaar zijn van de woning, zijn zij eveneens gehouden 50% van de woonlasten te voldoen. Dit geldt ook indien één ex-partner elders verblijft. In het echtscheidingsconvenant kunnen de ex-partners hier afspraken over maken. Ex-partners kunnen met elkaar afspreken dat degene die in de gezamenlijke woning verblijft de gehele hypotheeklasten voldoet. Let wel dat zodra de andere partner op het adres is uitgeschreven bij de gemeente en er geen gezamenlijke belastingaangifte plaatsvindt, maar 50% van de hypotheekrente kan aftrekken terwijl hij/zij het gehele bedrag aan de bank betaald.

Het is verstandig om gedegen juridisch advies in te winnen over het opstellen van een echtscheidingsconvenant. Met een echtscheidingsconvenant worden de gevolgen van de echtscheiding geregeld die vergaande consequenties hebben voor de toekomst. Een echtscheidingsconvenant dient derhalve correct opgesteld te worden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot één van onze advocaten die u graag bijstaan.