Wat gebeurt er als u failliet gaat?

Wanneer een rechtspersoon of natuurlijk persoon zijn of haar schulden niet meer kan betalen, kan de rechtbank een faillissement uitspreken. Er wordt dan een curator aangesteld die het beheer over het vermogen van de failliet verklaarde over neemt. De taak van deze curator is om een overzicht van alle schulden te maken en het vermogen van de failliet verklaarde te verdelen onder alle schuldeisers.

Wie kunnen een faillissement aanvragen bij de rechtbank?

 – Uzelf.

– De gezamenlijke schuldeisers (minimaal 2).

– Het Openbaar Ministerie.

Rechtspersonen en het faillissement

Of u privé aansprakelijk bent of niet hangt af van de rechtsvorm van uw bedrijf.

Wanneer u een eenmanszaak heeft strekt het faillissement zich uit tot uw gehele vermogen. U kunt dus privé ook failliet gaan.

Als u een bv (besloten vennootschap) heeft, dan wordt de bv failliet verklaard. Uw privévermogen blijft buiten het faillissement. Wanneer er sprake is van één of meerdere van de onderstaande zaken, kunt u als bestuurder van een bv ook privé aansprakelijk worden gesteld voor schulden die de bv niet heeft betaald.

– Onbehoorlijk bestuur/ Wanbeleid;

– Geen behoorlijke boekhouding;

– Niet deponeren van jaarstukken;

– Het aangaan van verplichtingen waarvan de bestuurder weet dat de rechtspersoon deze niet kan nakomen.

Het gehele bovenstaande geldt ook voor de nv (naamloze vennootschap), vereniging, stichting en coöperatie.

Bij een cv (commanditaire vennootschap) zijn er verschillende mogelijkheden. Als u de enige beherende vennoot bent, wordt u privé failliet verklaard. Zijn er nog andere beherende vennoten, dan worden de cv en alle beherende vennoten in privé  failliet verklaard. De beherende vennoten zijn ieder voor zich aansprakelijk voor alle ondernemingsschulden. Als u een stille vennoot bent dan blijft uw privévermogen buiten het faillissement.

 

Gemeenschap van goederen bij faillissement

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen of heeft u een geregistreerd partnerschap met een gemeenschap van goederen dan valt bij een eventueel privé aansprakelijkheid  het vermogen van uw partner ook onder het faillissement.

Hoe ziet een faillissementsprocedure er stapsgewijs uit?

1 De faillissementsaanvraag.

Zoals eerder in dit artikel vermeld kunt u dit zelf doen. Ook kunnen de schuldeisers uw faillissement aanvragen. Wanneer u zelf schuldeiser bent kunt u natuurlijk ook een faillissement aanvragen. Als schuldeiser moet u wel een steunvordering hebben van een andere schuldeiser. Het aanvragen van een faillissement gebeurt  bij de rechtbank door middel van het indienen van een verzoek tot faillissement. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

2 De rechter

Een rechter bepaalt of de faillissementsaanvraag terecht is. Tijdens deze zitting krijgt degene tegen wie het verzoek zich richt de kans om verweer te voeren tegen het faillissement. U kunt ook een schuldsanering aanvragen tijdens de zitting.

3 De curator

Zodra de rechter het faillissement uitspreekt benoemt hij een curator. Deze curator brengt al uw bezittingen en schulden in kaart. De failliet verklaarde verliest het beheer en de beschikking over zijn goederen. Hij wordt beschikkingsonbevoegd. De curator neemt alle beslissingen over het bedrijf. Een deel van uw inkomsten blijft van u. De bedoeling is dat deze worden besteed aan levensonderhoud.

4 De verificatiefase

Alle schulden worden bekeken en gecontroleerd. Er worden afspraken gemaakt met de schuldeisers over de terugbetaling.

5 Betalen van de schuldeisers

Hiervoor wordt een uitdelingslijst opgesteld door de curator. Alle schuldeisers moeten hiermee akkoord gaan. De rechter moet dit akkoord eerst goedkeuren. Om te weten wie wat krijgt moet er naar de rangorde van schuldeisers worden gekeken.

– 1e rang Boedelschuldeisers: Dit zijn schulden die tijdens het faillissement zijn ontstaan. De salariskosten van de curator zijn een goed voorbeeld. Boedelschuldeisers hebben wettelijk recht op voorrang.

– 2e rang Preferente schuldeisers: Schuldeisers met preferente vorderingen hebben ook recht op voorrang. Preferente schuldeisers zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst, UWV en werknemers die nog loon tegoed hebben.

– 3e rang: Concurrente schuldeisers: Deze schuldeisers hebben geen wettelijk geregelde voorrang. Alleen wanneer er geld over is krijgen zij betaald. Concurrente schuldeisers zijn bijvoorbeeld leveranciers.

Uitzondering: Separatisten. Wanneer een schuldeiser het recht van hypotheek of pandrecht heeft, zoals bijvoorbeeld een bank of een investeerder, dan is deze schuldeiser een separatist. Deze vordering blijft altijd bestaan en valt buiten het faillissement. Dit betekend dat de separatist de vordering altijd direct mag opeisen. De curator kan echter vragen om eerst een redelijke termijn te wachten.

 

6 Einde faillissement

Het faillissement eindigt wanneer:

– De schulden zijn afbetaald volgens de wettelijke verdeling.

– De rechter het akkoord met uw schuldeisers goedkeurt. De schulden worden betaald volgens de uitdelingslijst.

 

Wilt u na het faillissement opnieuw starten met ondernemen?

Dat kan. Er moet echter wel rekening mee gehouden worden dat schuldeisers die nog niet (of gedeeltelijk) zijn afbetaald alsnog bij uw nieuwe onderneming kunnen aankloppen voor een terugbetaling.