Bij gebreken aan de huurwoning denkt men vooral aan (groot) onderhoud en renovatie, zoals lekkages, ketel, vervangen kozijnen etc. waarbij het huurgenot van de huurder wordt aangetast. Deze gebreken dienen door de verhuurder verholpen te worden. Kleine gebreken ofwel kleine herstellingen komen voor rekening van de huurder, zoals het schoonhouden van de woning.

Indien de huurder een gebrek ontdekt, dient hij dit direct aan de verhuurder te melden. Indien de huurder dit niet doet, loopt hij risico dat de schade die ontstaat doordat de huurder de verhuurder niet tijdig op de hoogte brengt bij hem in rekening wordt gebracht.

De verhuurder is verplicht zo spoedig mogelijk de gebreken te verhelpen zodat de huurder zo min mogelijk in zijn huurgenot wordt aangetast. De huurder is op zijn beurt verplicht om de verhuurder de gelegenheid hiertoe te geven. Indien de verhuurder, ondanks verzoeken van de huurder, niet doorgaat tot het herstel van het gebrek dan heeft de huurder de volgende mogelijkheden.

Zelf verhelpen en kosten verhalen bij gebreken aan huurwoning

De huurder kan de gebreken zelf verhelpen en de kosten daarvan, voor zover deze kosten redelijk zijn, op de verhuurder verhalen. Hiervoor dient de verhuurder wel in verzuim te zijn met het verhelpen van de gebreken. Dit betekent dat de huurder middels een ingebrekestelling de verhuurder een redelijke termijn moet hebben gegeven voor het verhelpen van de gebreken.

Huurprijsvermindering bij gebreken aan huurwoning

De huurder kan in geval van vermindering van het huurgenot ten gevolge van een gebrek een daaraan evenredige vermindering van de huurprijs vorderen van de dag waarop hij van het gebrek behoorlijk kennis heeft gegeven aan de verhuurder of waarop het gebrek in voldoende mate bekend was om tot maatregelen over te gaan tot de dag waarop het gebrek is verholpen. Hiervoor is verplicht dat de verhuurder tot herstel verplicht is of in verzuim is met het verhelpen van de gebreken. De huurprijsvermindering kan echter alleen ingeroepen worden via de rechter.
Er zijn twee manieren om bij de rechter terecht te komen. Enerzijds kan de huurder de verhuurder dagvaarden met het verzoek de huurprijs evenredig met het verminderde huurgenot te verminderen. Anderzijds kan de huurder de huur of een deel daarvan opschorten middels een brief aan de verhuurder en wanneer de verhuurder de huurder daarvoor in rechte aanspreekt, kan de huurder een eis in reconventie indienen met het verzoek de huurprijs te verminderen of een verweer voeren zonder een reconventionele eis.

De hoofdregel is dat de verhuurder zich als een goed verhuurder dient te gedragen en zijn verplichtingen als verhuurder dient na te komen.

Het is verstandig om gedegen juridisch advies in te winnen voordat je overgaat tot het treffen van maatregelen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot één van onze advocaten die u graag bijstaan.