Ingebrekestelling

Wanneer u als ondernemer of consument te maken heeft met een debiteur die zijn verplichtingen niet nakomt, kunt u deze debiteur in gebreke stellen. U geeft de debiteur dan nog een allerlaatste termijn van vaak twee of vier weken om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierbij kunt u denken aan het betalen van een factuur, herstellen van schade of het leveren van een product of dienst.

Indien de termijn van de ingebrekestelling is verlopen en de debiteur heeft nog niet aan zijn verplichtingen voldaan, dan is de debiteur in verzuim en kunt u nadere rechtsmaatregelen treffen, zoals de debiteur dagvaarden of eventueel beslag leggen.

Een ingebrekestelling kunt u zelf opstellen en versturen. Zeker met de informatie die u tegenwoordig op internet kan vinden. Als u het uitbesteedt aan een professionele partij kost dit meestal relatief veel geld. U weet dan wel zeker dat alles op de juiste manier gebeurt. Indien u dit ook nog laat versturen door de professional zal dit ook meer indruk maken op de tegenpartij. Dit alles met als gevolg dat er eerder betaald zal worden of dat het probleem wordt opgelost.

Geen ingebrekestelling nodig

In een aantal gevallen is een ingebrekestelling niet nodig. Zo zijn er gevallen waarbij verzuim niet nodig is:

   • Geen ingebrekestelling is nodig op het moment dat er schadevergoeding gevorderd wordt en de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is. Bij het vorderen van nakoming van een contractuele boete gelden dezelfde regels.
   • Ook is ingebrekestelling niet noodzakelijk wanneer ontbinding de gewenste optie is en de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

Tevens is een ingebrekestelling in sommige gevallen niet nodig, omdat weliswaar verzuim nodig is, maar dat daar geen ingebrekestelling voor nodig is:

   • Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in wanneer een bepaalde ‘deadline’ niet is gehaald. De wet spreekt van een ‘voor de voldoening bepaalde termijn’ die moet zijn verstreken, tenzij blijkt dat de termijn een ander doel heeft.
   • Dat is ook zo wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding wegens wanprestatie en de verbintenis niet direct wordt nagekomen.
   • Ten slotte is geen ingebrekestelling nodig wanneer blijkt uit een mededeling van de schuldenaar (of uit zijn houding) dat hij de overeenkomst niet zal nakomen.

Vergeten ingebrekestelling terwijl die wel nodig was

Ondanks dat er vaak geen ingebrekestelling nodig is, wordt een ingebrekestelling wel vaak voor de zekerheid verzonden, omdat een vergeten ingebrekestelling problemen kan opleveren.

Die problemen kunnen leiden tot het onterecht ontbinden van de overeenkomst of tot het onterecht vorderen van schadevergoeding. De wederpartij gaat niet akkoord en uiteindelijk eindigt een dergelijke situatie bij de rechter.

De rechter zal dan concluderen dat de gevorderde schadevergoeding moet worden afgewezen omdat er geen ingebrekestelling is verzonden. Dat leidt tot enkel een proceskostenveroordeling (die overigens vele honderden euro’s kan zijn, dus dat is niet prettig). Het kan ook zo zijn dat de rechter concludeert dat er onterecht is ontbonden, dan kan een dergelijke procedure leiden tot zowel een proceskostenveroordeling als het moeten betalen van een schadevergoeding.

Kortom: twijfelt u, dan is het verstandig om altijd een ingebrekestelling te verzenden. Beter verzonden en niet nodig, dan nodig en niet verzonden. Ook kunt u contact met onze specialisten opnemen die u hierbij kunnen adviseren.