Internationale incasso

Het is tegenwoordig steeds eenvoudiger om tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie te opereren. Zo kan een bedrijf uit bijvoorbeeld Portugal eenvoudig goederen bestellen uit Duitsland en die vervolgens laten leveren in Spanje. Wat nog wel lastig is, is het geval indien het Portugese bedrijf niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen aan het Duitse bedrijf. Het Duitse bedrijf zou dan moeten procederen in Portugal of Spanje om daar een vonnis van een rechter te verkrijgen. De internationale incasso.

Dat vonnis is dan ook alleen maar in dat betreffende land te executeren. Inmiddels heeft Europa dit probleem ook aangepakt en is het thans eenvoudiger om een geldvordering van een bedrijf in een andere lidstaat van de Europese Unie te innen, de zogenaamde internationale incasso.  Sinds 2008 wordt de EBB-verordening (Europese betalingsbevelprocedure) voor de internationale incasso toegepast. Deze verordening wordt in alle lidstaten met uitzondering van Denemarken erkend en ten uitvoer gelegd.

Toepassing van internationale incasso

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op burgerlijke en handelszaken. Het gaat dan voornamelijk om vorderingen die voortvloeien uit een overeenkomst. Voorts dient het te gaan om een niet-betwiste geldvordering. Een dergelijk verzoek wordt ingediend met een standaardformulier die te vinden is op de site van het Europese Hof en is in alle talen te verkrijgen. Het formulier dient ingediend te worden bij de rechtbank van de lidstaat die volgens de EEX-verordening ook bevoegd is. Dit is de rechtbank van de lidstaat van de gedaagde partij of indien er goederen zijn geleverd is mede bevoegd de rechtbank van de lidstaat waar de goederen zijn geleverd. Bij consumentenovereenkomsten is mede bevoegd de rechtbank van de lidstaat waar de consument woonachtig is.

Bij internationale incasso oordeelt de rechtbank enkel of de vordering gegrond lijkt. Bewijzen van de vordering hoeven niet overgelegd te worden en er vindt ook geen zitting plaats. Indien het verzoek niet volledig is ingediend (het formulier is niet volledig ingevuld), kan de rechter verzoeken het verzoek aan te vullen of te corrigeren. Wanneer aan alle voorwaarden voor het indienen van het verzoek is voldaan, zal de rechter binnen dertig dagen een Europees betalingsbevel afgeven.
Het Europees betalingsbevel zal volgens de nationale regels bij de gedaagde/verweerder worden betekend of ter kennis wordt gebracht. De verweerder heeft dan dertig dagen de tijd om verweer in te dienen tegen dit Europees betalingsbevel. Ook voor dit verweer bestaat er een standaardformulier die te vinden is op de site van het Europese Hof. Een verweer dat altijd slaagt is het betwisten van de vordering. Indien er verweer wordt gevoerd, zal de procedure verder gaan bij de nationale rechter die volgens de EEX-verordening bevoegd is en volgens die nationale regels.
Indien er geen of tardief verweer wordt gevoerd, dan wordt het betalingsbevel uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Deze uitvoerbaar bij voorraadverklaring levert tezamen met het betalingsbevel een executoriale titel op die in alle lidstaten geldig is en waarmee de deurwaarder de vordering kan innen.
Tegen het afgeven of afwijzen van het betalingsbevel staan geen rechtsmiddelen open zoals hoger beroep of verzet.
Voor meer informatie over de internationale incasso kunt u zich wenden tot één van onze advocaten die u graag bijstaan.