Nalatenschap regelen

Wanneer iemand overlijdt, gaat zijn of haar erfenis naar de erfgenamen. Een erfenis bestaat uit alle bezittingen én schulden die de overledene achterlaat. Erfgenamen zijn personen of instellingen die door het overlijden een erfenis of legaat krijgen, bijvoorbeeld een geldbedrag, een kostbaar voorwerp of een voorwerp met emotionele waarde.

Over een erfenis betaalt u erfbelasting. Hoeveel erfbelasting u moet betalen hangt af van de relatie met de overledene. Over een bedrag van € 0 tot € 121.296 betalen partners en (pleeg) kinderen 10%. Kleinkinderen en verdere afstammelingen betalen 18% en overige erfgenamen 30%. Vanaf € 121.296 en meer betalen partners en (pleeg) kinderen 20%, Kleinkinderen en verdere afstammelingen 36% en overige erfgenamen 40%.

Beneficiair aanvaarden

U kunt een nalatenschap ook beneficiair aanvaarden. Dit houdt in dat u de erfenis alleen accepteert als er sprake is van een positief saldo. De bezittingen zijn dan in totaal meer dan de schulden. Als u dit niet doet en er komt een onverwachte schuld boven water dan zult u hiervoor moeten betalen. Bij een beneficiaire aanvaarding moet de nalatenschap worden ‘vereffend volgens de wet’. Dit houdt in dat alle bezittingen moeten worden verkocht om zoveel mogelijk schulden te kunnen voldoen. Pas als alle schulden zijn betaald kan er een eventueel resterend positief saldo uitbetaald worden aan de erfgenamen.

Als de overledene geen testament heeft gemaakt en dus geen erfgenamen heeft aangewezen, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. U heeft dan niet alleen recht op een deel van de erfenis, maar u bent ook verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis.

De wet bepaalt in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Er worden daarbij vier groepen onderscheiden.

  1. echtgenoot / geregistreerd partner en kinderen
  2. ouders, broers en zussen
  3. grootouders
  4. overgrootouders

Zolang er in de ene groep nog een erfgenaam is, komt een volgende groep niet aan bod. Als er in geen van de vier groepen erfgenamen zijn, dan gaat de erfenis naar de Staat der Nederlanden.

Wat kunt u precies regelen in een testament?

– Erfgenamen aanwijzen, onterven of erfdelen wijzigen

– Geld of spullen nalaten via een legaat ( duidelijk omschreven goed of geldbedrag)

– De te betalen erf- of inkomstenbelasting door uw erfgenamen

– Voogdij voor minderjarigen regelen

– Het aanwijzen van een bewindvoerder

– Het aanwijzen van een executeur

– Het regelen van een bedrijfsopvolger van uw eigen zaak of die van uw partner

Een testament dient u op te laten maken bij een notaris. Indien er onenigheid bestaat over de afwikkeling van de nalatenschap komt dit bij de advocaat terecht. Zij kunnen u derhalve het beste adviseren om onenigheden achteraf te voorkomen of op te lossen. Onze specialisten staan voor u klaar.