Een ontslag op staande voet heeft grote gevolgen voor de werknemer. Een ontslag op staande voet komt zeer nauwkeurig. Indien dit namelijk niet goed gebeurt, heeft dit weer grote gevolgen voor de werkgever. Met andere woorden een ontslag op staande voet is lastig.

Ontslag op staande voet: de gronden

Voor een ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een dringende reden. Dringende reden zijn daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer die het gevolg hebben dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst voortduurt. Voorbeelden zijn misleiding, diefstal, dronkenschap, bedreiging of mishandeling van (familie van) de werkgever en werkweigering. Ook de werknemer kan de arbeidsovereenkomst beëindigen wegens een dringende reden. Dringende reden zijn dan omstandigheden die het gevolg hebben dat van de werknemer redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de arbeidsovereenkomst voortduurt. Voorbeelden zijn bedreiging of mishandeling van (familie van) de werknemer, niet (tijdig) betalen van het loon en de plichten als werkgever grovelijk veronachtzamen. Ook gedragingen buiten werktijd kunnen onder omstandigheden een dringende reden opleveren. Van belang is verder hoe partijen zich in het verleden hebben gedragen. Een tekortkoming kan juist in het licht van eerdere tekortkomingen tot een dringende reden leiden, terwijl de tekortkoming op zichzelf geen dringende reden is. Het is ook afhankelijk van de aard van de werkgever of de werknemer. Bijvoorbeeld als het gaat om personen met een voorbeeldfunctie.

Ontslag op staande voet: het ontslag

Het ontslag op staande voet komt zeer nauwkeurig. De partij die de arbeidsovereenkomst opzegt wegens een dringende reden moet tegelijk met de
opzegging de dringende reden meedelen. Deze opzegging dient onverwijld te gebeuren. Dit betekent dat wanneer de werkgever op de hoogte is van een dringende reden, hij zo spoedig mogelijk de arbeidsovereenkomst moet opzeggen. De werkgever mag wel enige tijd in acht nemen voor het onderzoek en de vaststelling van de dringende reden, maar dit kan niet te veel tijd in beslag nemen anders is de dringendheid weg en kan er geen ontslag op staande voet plaatsvinden.

Indien de werknemer het niet eens is met het ontslag op staande voet, dan heeft de werknemer 2 maanden om het ontslag op staande voet te vernietigen. Dit is een harde termijn.

Ontslag op staande voet: de gevolgen

Tevens heeft een ontslag op staande voet heeft direct werking. Er geldt dus geen opzegtermijn. De arbeidsovereenkomst eindigt direct en dit houdt tevens in dat de werknemer niet meer hoeft te werken en dat de werkgever geen loon meer hoeft te betalen.

Het vervelende van een ontslag op staande voet is dat je als werknemer verwijtbaar werkloos bent en derhalve geen recht hebt op een WW-uitkering van het UWV. Met andere woorden vanaf dat moment heeft de werknemer geen inkomen meer. Een ontslag op staande voet heeft dus grote financiële gevolgen voor een werknemer. De werkgever moet derhalve wel overtuigd zijn van de dringende reden. Indien de werknemer het ontslag op staande voet vernietigt en dit lukt, dan kan dat tot gevolg hebben dat de werkgever het loon moet doorbetalen totdat de arbeidsovereenkomst op een geldige wijze wordt beëindigd. Dit heeft vaak grote financiële gevolgen voor de werkgever.

Uit dit bovenstaande blijkt dat het verstandig is om gedegen juridisch advies in te winnen voor een ontslag op staande voet. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot één van onze specialisten die u graag bijstaan.