Als het financieel niet goed gaat met een bedrijf en het lastig wordt om de kosten te voldoen, zeker de personeelskosten, kan het bedrijf een reorganisatie laten plaatsvinden. Op die manier kan het bedrijf een aantal werknemers ontslaan, zodat de personeelskosten lager worden en het bedrijf zijn financiële verplichtingen weer kan voldoen.

De procedure

Voor een ontslag wegens economische redenen moet het bedrijf toestemming van het UWV vragen of het ontslag moet via de kantonrechter verlopen. De werknemer heeft de gelegenheid zich tegen het ontslag te verweren.

Indien een bedrijf meer dan 20 werknemers wil ontslaan dan is dit een collectief ontslag en moet het bedrijf zich houden aan de wet melding collectief ontslag. Dit houdt onder andere in dat de vakbonden en de OR geraadpleegd moeten worden over het ontslag.

De gronden

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan alleen als er sprake is van bedrijfseconomische redenen. Dit dient de werkgever, eventueel middels financiële stukken, aannemelijk te maken.

De werkgever kan niet zomaar kiezen wie er ontslagen wordt. De werkgever is gehouden aan het afspiegelingsbeginsel. Dit houdt in dat alle werknemers ingedeeld worden in functiegroepen (groepen werknemers met dezelfde of nagenoeg dezelfde functie) en deze functiegroepen worden dan weer verdeeld in 5 leeftijdsgroepen. Van elke leeftijdsgroep wordt de werknemer ontslagen die het kortst bij de werkgever werkzaam is. Dit heeft tot gevolg dat de ontslagen over de verschillende leeftijdsgroepen verdeeld worden.

Alleen in bijzondere situaties kan van het afspiegelingsbeginsel worden afgeweken. Te denken valt aan een werknemer die onmisbaar is voor het bedrijf. Uiteraard dient de werkgever dit wel goed te motiveren.

Daarnaast dient de werkgever aan te tonen dat de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen niet in een andere functie geplaatst kunnen worden of op een andere vestiging kunnen werken. De werkgever is namelijk verplicht om zich maximaal in te spannen om een ontslag te voorkomen.

Nieuwe ontslagrecht

Vanaf 1 juli 2015 zal het nieuwe ontslagrecht ingevolge de Wet werk en zekerheid in werking treden. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan dan alleen met toestemming van het UWV. Alleen indien het UWV de toestemming voor ontslag weigert, dan kan de werkgever naar de rechter gaan met het verzoek de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als het UWV wel toestemming voor ontslag verleend en de werknemer is het daar niet mee eens, dan kan de werknemer een verzoek bij de rechter indienen voor het herstellen van de arbeidsovereenkomst.

Mocht u nog vragen hebben, zeker over het nieuwe ontslagrecht, dat vaak nog onduidelijk is, dan kunt u zich wenden tot de specialisten van Enrecht die uw vragen graag voor u beantwoorden.