ontslagvergoeding

Ontslagvergoeding; weten waar u aan toe bent

Wanneer de arbeidsovereenkomst tussen een werkgever en een werknemer wordt beëindigd, kan er een ontslagvergoeding bepaald worden. Dit kunnen werkgever en werknemer zelf bepalen, maar dit kan ook door een rechter gebeuren.

De hoogte van de ontslagvergoeding wordt bepaald aan de hand van de zogenaamde kantonrechtersformule: A x B x C. Daarbij staat A voor aantal gewogen dienstjaren. Dit bereken je door het aantal dienstjaren te nemen en dat maal een factor te doen afhankelijk van de leeftijdscategorie. De dienstjaren moeten op hele getallen worden afgerond, dus dienstjaren korter dan een half jaar naar beneden en van meer dan een half jaar naar boven afronden. De factor is als volgt.

De factor voor de ontslagvergoeding

  • Elk dienstjaar gewerkt tot de leeftijd van 35 jaar = 0,5
  • Elk dienstjaar gewerkt van de leeftijd van 35 tot de leeftijd van 45 jaar = 1
  • Elk dienstjaar gewerkt van de leeftijd van 45 tot de leeftijd van 55 jaar = 1,5
  • Elk dienstjaar vanaf de leeftijd van 55 jaar = 2

B staat voor de beloning. Dit is het bruto maandloon, vermeerderd met vakantiegeld en alle andere vaste componenten. Is er sprake van een dertiende maand of een eindejaarsuitkering die structureel wordt uitbetaald, of een toeslag voor overwerk of ploegendienst of een bonusregeling die structureel zijn, dan worden deze bedragen ook meegenomen.

C staat voor de correctiefactor. Een correctiefactor “1” is neutraal en dit betekent dat het ontslag niet verwijtbaar is aan de werkgever noch aan de werknemer. Is het ontslag meer verwijtbaar aan de zijde van de werkgever dan wordt de correctiefactor meer dan “1”, maar uitzonderingen daargelaten niet hoger dan “2”. Bij een verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer wordt de correctiefactor lager dan “1”. De correctiefactor kan zelfs op “0” uitkomen. In dat geval wordt er geen ontslagvergoeding uitgekeerd.

Zodra de ontslagvergoeding uitgekeerd wordt, dan moet er nog wel belasting over betaald worden. Ook kan een ontslagvergoeding consequenties hebben voor de zorg- en of huurtoeslag. Het kan derhalve raadzaam zijn om te bezien of er mogelijkheden zijn om te kiezen voor een gespreide uitbetaling van de ontslagvergoeding over bijvoorbeeld meerdere jaren. Voorheen bestond de mogelijkheid om de ontslagvergoeding in een stamrecht BV uit te keren, zodat er op dat moment nog geen belasting over de ontslagvergoeding betaald hoeft te worden. Deze mogelijkheid is echter per 1 januari 2014 afgeschaft.

De ontslagvergoeding heeft geen gevolgen voor de hoogte van de WW-uitkering bij het UWV. Dus hoe hoog de ontslagvergoeding ook is, dit heeft geen invloed op de hoogte van de WW-uitkering. Let wel op dat het UWV altijd een fictieve opzegtermijn in acht neemt voordat de WW-uitkering ingaat. Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst dient de opzegtermijn die volgens de arbeidsovereenkomst of de CAO altijd in acht genomen te worden. Het UWV betaalt over deze periode geen WW-uitkering uit. De werkgever is in beginsel gehouden over deze periode salaris te betalen. Dit dient wel vastgelegd te worden, anders loopt de werknemer het risico in die periode geen inkomen te hebben.

Het is verstandig om gedegen juridisch advies in te winnen voor het berekenen en het uitbetalen van de ontslagvergoeding. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot één van onze advocaten die u graag bijstaan.