Wanneer u en de huurder een huurovereenkomst met elkaar aangaan is het van belang dat u beiden aan de rechten en plichten die uit de huurovereenkomst voortvloeien voldoet. U als verhuurder biedt een woonruimte aan die voldoet aan de overeengekomen voorwaarden en prijs. De huurder dient maandelijks het afgesproken bedrag aan huur over te maken naar uw rekening. Daarnaast moet de huurder zich goed gedragen wat inhoudt dat hij/zij geen overlast veroorzaakt in en rondom de woning en eventueel veroorzaakte schade in de woning repareert. Wanneer dit niet het geval is kan de huurder per direct uit de woning worden gezet of u kunt naar de rechter gaan om de huurovereenkomst te ontbinden.

Huurder vecht terug

Niet alleen u als verhuurder kan een advocaat inschakelen, maar de huurder kan dat ook. Wanneer hij aangeeft dat hij door andere omstandigheden niet in staat was om zijn huur te betalen krijgt hij vaak nog de tijd om de achterstand te betalen. Wanneer u kunt aantonen dat het om structurele betalingsachterstanden gaat kan de rechter besluiten om de huurovereenkomst te beëindigen en de huurder uit de woning te zetten. Het moet dan wel gaan om een achterstand van drie maanden of meer. Het is daarom belangrijk dat u een dossier aanmaakt met daarin gedetailleerde informatie over het aantal keren dat er niet nagekomen is.

Andere redenen voor beëindiging

Naast het niet nakomen van betalingsverplichtingen en het veroorzaken van overlast rondom en in de woning, kan de verhuurder nog op andere manieren een huurovereenkomst beëindigen. Eén daarvan is wanneer de verhuurder de woning voor eigen gebruik nodig heeft. Dit kan uiteraard niet zomaar worden gedaan door de verhuurder, maar onder bepaalde voorwaarden die we hieronder op een rijtje hebben gezet:

  • Wanneer de verhuurder de woning dringend zelf nodig heeft of de bestemming heeft veranderd naar studentenkamers of invalide vriendelijke woning kan hij de huurder uit de woning zetten.
  • Ook het slopen en het renoveren kunnen redenen zijn om een persoon uit de woning te zetten.
  • Wanneer het om een sloop of renovatie gaat, moet de verhuurder de huurder een vergoeding meegeven (verhuiskostenvergoeding).
  • De belangen van de verhuurder moeten zwaarder wegen dan het belang van de huurder.
  • De verhuurder moet een passende woonruimte vinden voor de huurder.

Uitzonderingen

In veel van de bovengenoemde gevallen zal de huurder met bezwaren komen, maar er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk waarbij de huurder niets in te brengen heeft. Zo kan het bestemmingsplan van de huurwoning zijn veranderd. Daarnaast kan ook in het huurcontract staan beschreven dat het om een tijdelijk verhuur ging of onder bepaalde voorwaarden.