Vaststellingsovereenkomst

Vaststellingsovereenkomst

Wanneer er sprake is van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst is het verstandig om afspraken vast te laten leggen in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. Voor het opmaken van een vaststellingsovereenkomst maakt het niet uit wie het initiatief voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst neemt; de werkgever of de werknemer. Het gaat er om dat beide de arbeidsovereenkomst uiteindelijk willen beëindigen. Dus een beëindiging met wederzijds goedvinden.

Hoe die beëindiging eruit ziet kunnen ze vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is vormvrij en heeft alleen werking tussen de (voormalige) werkgever en de (voormalige) werknemer en niet tegenover derden zoals het UWV en de belastingdienst.

Het doel van een vaststellingsovereenkomst

Het doel van een vaststellingsovereenkomst is het veiligstellen van de WW-rechten voor de werknemer en het vastleggen van afspraken over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Ondanks het feit dat de vaststellingsovereenkomst vormvrij is, staan er vaak wel “standaard” teksten in, zoals de aanleiding tot het ontslag. Een werknemer heeft alleen recht op een WW-uitkering als het ontslag niet aan hem te wijten is. Om de WW-uitkering veilig te stellen is het derhalve belangrijk dat er in de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen dat het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt en dat beide partijen getracht hebben tot een oplossing te komen van het arbeidsconflict, maar dit niet is gelukt en dat partijen dan niets anders kunnen dan de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

De werkgever en de werknemer kunnen in de vaststellingsovereenkomst alle afspraken vastleggen die zij nodig achten voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit kunnen afspraken zijn over wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en of de werknemer nog geacht wordt werkzaamheden te verrichten, of en hoeveel ontslagvergoeding er wordt betaald en wanneer dat wordt betaald. Daarnaast kunnen er afspraken gemaakt worden over de eventuele openstaande vakantiedagen, gebruik van een auto van de zaak of andere eigendommen van de werkgever. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden over eventuele concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbedingen. Er bestaat ook een mogelijkheid om kosten die een werknemer moet maken voor het inwinnen van juridisch advies door de werkgever te laten vergoeden.

Vaststellingsovereenkomst en het UWV

Let bij het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst wel op de fictieve opzegtermijn die het UWV voor de WW-uitkering in acht neemt. Zodra partijen de vaststellingsovereenkomst tekenen, gaat de opzegtermijn die volgens de arbeidsovereenkomst of de CAO geldt in. Het UWV betaalt over deze periode geen WW-uitkering uit. De werkgever is in beginsel gehouden over deze periode salaris te betalen. Dit dient wel tussen partijen afgesproken te zijn, anders loopt de werknemer het risico geen inkomen te hebben in die periode.

Het is verstandig om gedegen juridisch advies in te winnen over het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Met een vaststellingsovereenkomst worden de gevolgen van het ontslag geregeld die vergaande consequenties hebben voor de toekomst. Een vaststellingsovereenkomst dient derhalve correct opgesteld te worden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot één van onze advocaten die u graag bijstaan.