Wijzigingen

Wijzigingen per 1 januari 2015

Nog even en het is al weer 2015. In het jaar 2015 worden er veel regels gewijzigd en dit begint dus al op 1 januari 2015, dus over een paar dagen. Wellicht dat velen van u daar nog niet mee bezig zijn, maar het is toch goed om te weten wat er allemaal gaat wijzigen, zodat u daar eventueel op in kan spelen. Een aantal wijzigingen per 1 januari 2015, waarschijnlijk de grootste wijzigingen, heb ik voor u alvast op een rij gezet.

Nieuw arbeidsrecht
Het huidige arbeidsrecht gaat op de schop en daar komt een nieuwe wet voor in de plaats, de Wet Werk en Zekerheid. Dit gebeurt echter niet in één keer, maar gaat geleidelijk ingevoerd worden. Met ingang van 1 juli van 2015 gaat het ontslagrecht gewijzigd worden, maar op 1 januari 2015 gaat al wel het nodige veranderen.

Werknemers met een bepaalde tijdscontract van zes maanden of langer hebben een aanzegtermijn van een maand. Dit betekent dat de werkgever uiterlijk één maand voor afloop van het bepaalde tijdscontract de werknemer schriftelijk moet informeren of het contract wordt voorgezet of niet. Indien de werkgever dit nalaat, dan is de werkgever een vergoeding verschuldigd van één maandsalaris.

In bepaalde tijdscontract van zes maanden of korter mag geen proeftijd worden opgenomen.

Bepaalde tijdscontracten mogen geen concurrentiebeding meer bevatten, tenzij schriftelijk goed gemotiveerd welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen het concurrentiebeding vereisen.

0-urencontracten en oproepcontracten kunnen nu nog onbeperkt worden afgesloten indien dit bij cao is vastgelegd. Vanaf 1 januari 2015 kan dit alleen nog maar tot een periode van 26 weken, met uitzondering van situaties dat de werkzaamheden in bij de cao te bepalen functies incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben, zoals piekwerkzaamheden.

Participatiewet

Voor mensen met een Wajonguitkering of mensen die vallen onder de Wet Werk en Bijstand of de Wet Sociale Werkvoorziening gaat er vanaf 1 januari 2015 veel veranderen. De gemeentes worden verantwoordelijk voor de re-integratie van deze mensen. Ook vanuit de werkgevers worden er banen gecreëerd speciaal voor deze mensen. Er worden daar zelfs quota voor bepaald en er volgen sancties voor werkgevers indien zij deze quota niet halen. Ook bij de overheid worden er banen gecreëerd voor deze mensen.

Nieuwe alimentatierichtlijnen

Per 1 januari 2015 vervalt het belastingvoordeel voor de alimentatieplichtige. Dit betekent een wijziging in de draagkracht van de alimentatieplichtige. Maar ook voor de alimentatiegerechtigde kan er iets wijzigen. Voor alimentatiegerechtigden die in aanmerking komen voor alleenstaande ouderkorting gaat er ook iets wijzigen met ingang van 1 januari 2015. De alleenstaande ouderkorting vervalt namelijk en er komt iets nieuws, de alleenstaande-ouderkop. Dit is een bijdrage die lijkt op het kindgebonden budget (een bijdrage van de belastingdienst die afhankelijk is van het inkomen). Voor de Expertgroep Alimentatienormen, die het Rapport Alimentatienormen opstelt en dat als richtlijn wordt gehanteerd door de rechters om de alimentatie te bepalen, heeft de alleenstaande-ouderkop invloed op de behoefte, net als het kindgebonden budget. Terwijl de alleenstaande ouderkorting invloed had op de draagkracht. Ook dit is een wijziging die grote gevolgen voor zowel de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde heeft. Vanwege deze wijzigingen kunnen er weleens hele andere bedragen uit een alimentatieberekening komen dan de alimentatie die op dit moment is vastgesteld tussen partijen.

Wilt u weten welke wijzigingen van invloed zijn op uw situatie. Raadpleeg dan onze specialisten.